Dobruja Media Group n PR

786 безработни в област Добрич са постъпили на работа през април 2022


ДБТ - Добрич

През април 202
2 г. на работа в област Добрич са постъпили 786 безработни лица. Делът на реализираните на първичния пазар на труда е 87% (687 лица) от общия брой започнали работа през месеца. През април 2022 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 71 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на младите хора са 9% от всички преходи в заетост, реализирани през месеца. През април 2021 г. на работа са устроени и 42 безработни лица на възраст над 55 години.

През април 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 959 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 1009 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (624). Следват селско стопанство (79), търговия (49), преработваща промишленост (45), административни и спомагателни дейности (35). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 50 свободни работни места.

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през месец април 2022 г. е 2880. Равнището на безработица в края на месеца се установява на 3,6%1, с 0,5 процентни пункта по-малко от предходния месец. В сравнение с април 2021 г. броят на регистрираните безработни намалява с 1838 лица, равнището на безработица е с 2,3 процентни пункта по-ниско.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през април 2022 г. е 897. Равнището на безработица в града е 2,0% при 2,4% предходния месец, с 0,4 процентни пункта по-ниско. В сравнение с април 2021 г. също се отчита спад с 2,1 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 746 лица на регистрираните безработни. През април 2022 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта са се конкурирали средно по 3 безработни лица.


Агенцията по заетостта стартира национална информационна кампания „На работа в БГ” за български и чуждестранни граждани


От 16.05.2022 г., Агенцията по заетостта стартира национална информационна кампания на открито за български и чуждестранни граждани, в т.ч. бягащите от конфликта в Украйна, които пребивават в България. Кампанията под наслов „На работа в БГ” се провежда в рамките на три седмици и ще предостави възможност за интензивно информиране, консултиране и активиране на живеещите в България за търсене на работа и ползване на услугите на бюрата по труда.

Информационните дни се провеждат в 91 точки на открито в цялата страна, на които екипите на бюрата по труда са на разположение на всеки гражданин на България, Украйна или друга държава, който желае да започне работа у нас. В населените места с концентрация на украински граждани, щандовете на Агенцията по заетостта ще работят всекидневно до 3 юни включително. В рамките на информационните събития, под специално обособените шатри на кампанията, търсещите работа ще могат да получат изчерпателна информация за възможностите за заетост в България. Те ще бъдат подробно консултирани за наличните свободни работни места, както и за всички услуги, предлагани от структурите на Агенцията по заетостта – насочване към работодател или работни места, включване в обучение, психологическо подпомагане, професионално ориентиране и други.

6 300 безработни ще се обучават по проекти на социалните партньори


Агенция по заетостта подписа договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2022 г. Проектите ще осигурят възможност на 6 269 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 40% от тях ще бъдат включени в заетост след това.

Обученията са насочени към уязвимите групи на пазара на труда – безработни до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица или освободени вследствие на епидемичната ситуация. Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.

Въпреки съществените промени в икономическата и социална ситуация вследствие пандемията от COVID 19, конфликта в Украйна и негативните процеси в световната икономика, очакванията са, че планираните обучения напълно ще отговорят на актуалните нужди от кадри на бизнеса при неговото рестартиране и развитие. 

През 2022 г. проектите ще се реализират в над 110 малки и големи населени места в цялата страна. Обученията са по широк кръг професии – строители, готвачи, продавачи, офис сътрудници, оператори на компютър, шивачи, социални асистенти, заварчици, леяри, касиери, екскурзоводи, електромонтьори и много други и са в отговор на заявени конкретни потребности от работодатели от реалния и публичния сектор. С все по-голяма значимост за работодателите са притежаваните от работната сила умения, поради което е предвидено и голяма част от включените в проектите безработни лица да преминат обучение и да придобият обществени и граждански компетентности или инициативност и предприемачество, умения за учене, дигитална или математическа компетентност.

 Проектите на социалните партньори, които се изпълняват през 2022, са:

Проект "УСПЕШНИ ЗАЕДНО" на АИКБ предвижда включване на 872 безработни лица в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално обучение по 18 професии, като в заетост ще бъдат включени минимум 310 лица.

В дейностите по проект „ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА” на КРИБ е предвидено включване на 920 безработни лица в обучение по 17 професии и придобиване на цифрова, личностна, социална гражданска компетентност или компетентност за придобиване на умения за учене. На 322 лица ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

По проект „АДАПТАЦИЯ НА РАБОТНАТА СИЛА" на БСК ще се проведат обучения на тема „Цифрова компетентност“ за 120 лица и  „Умение за учене“ за 420 лица. Общо 883 безработни ще придобият професионална квалификация по 17 различни професии, като на 319 от тях ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията професия.

В дейностите по проект „СТИМУЛ” на БТПП е предвидено включване на 865 безработни лица в обучение по 12 професии и придобиване на цифрова, личностна, социална гражданска компетентност или компетентност за придобиване на умения за учене. На 303 лица ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

Проект „С НОВИ ЗЕЛЕНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ КЪМ НОВА ЗАЕТОСТ” на КНСБ включва провеждане на обучения за 999 лица по седем професии. Ще бъде осигурена заетост на най-малко 61,16% от безработните лица, включени в обучения по проекта, като заетостта ще бъде в съответствие с придобитата квалификация по проекта.

По ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 7” на КТ „ПОДКРЕПА” ще се проведат обучения по ключова компетентност „Гражданска компетентност” за 200 лица и по ключова компетентност „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене“ за 709 лица. Общо 909 лица ще придобият квалификация по 17 професии. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена  заетост или стажуване на 336 лица.

ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И САМОНАЕМАНЕ" на ССИ ще даде възможност на 817 безработни да преминат обучения по 4 ключови компетентности. Включените лица ще имат възможност да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 29 професии. Това ще даде шанс на минимум 286 от обучените лица да бъдат устроени на подходящи работни места, заявени от работодатели – партньори по проекта.

четвъртък, 25 май 2022 г.

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Дирекция “Регионална служба по заетосттa” - Варна

1 Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: 90 % от безработните, работят Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR