Dobruja Media Group n PR

Над 1300 малки земеделски стопанства могат да получат финансова помощ за развитие

На 30 ноември стартира приема на документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020). С бюджет от 39 116 000 лева, тя ще подкрепи икономическото развитие и укрепване на малки земеделски стопанства, модернизацията и технологичното им оборудване, подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.

развитие на малки стопанства

Снимка: Георги Кондов

Допустими кандидатите по подмярката могат да бъдат физически лица, ЕТ, ЕООД и ООД, и кооперации, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Те трябва да притежават стопанство в размер между 2000 и 7999 евро стандартен производствен обем (СПО).Трябва да са собственици и/или ползватели на цялата налична земя в стопанството, или на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, ако развиват такава. Пчеларите с най-малко 28 пчелни семейства и не повече от 109 също ще могат да кандидатстват за финансиране.
Фермерите трябва да представят бизнес план, включващ информация за земеделското стопанството, стратегия за неговото развитие и планираните инвестиции. Той трябва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанства за максимален срок от 5 години. В резултат от изпълнението на бизнес плана,  земеделските стопани трябва да увеличат размера на стопанството с 2000 евро СПО и/или да увеличат обработваемата площ и/или броя на отглежданите животни с минимум 20%. Задължително планът трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи на стойност не по-малко от 700 лева.
Националната служба за съвети в земеделието ще изготвя безплатно бизнес план на кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“.
Финансовата помощ за един кандидат ще бъде не повече от левовата равностойност на 29 337 лева и ще се изплаща на два транша. След одобрение и сключване на договор се предоставят 19 558 лева. Второто плащане от 9 779 лева е след извършена проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за установяване на точното изпълнение на бизнес плана.
Съгласно критериите за подбор на проектни предложения с приоритет ще са проекти на кандидати с образование в областта на селското стопанство; проекти, осигуряващи устойчиво развитие на стопанството; с дейности в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“; проекти на  сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни; с иновативни за стопанството технологии  и разположени в планински райони.
Ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 15 точки по критериите за подбор, от възможния максимален сбор от 65 точки.
Подаването на проектно предложение по подмярката се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайния срок за кандидатстване е 2 март 2022 г.
Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата във фейсбук.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Областен информационен център – Добрич

DobrichNews.com

  • Site Comments | Коментари
  • Facebook Comments | Коментари
Item Reviewed: Условията за финансиране по развитие на малки стопанства Rating: 5 Reviewed By: Dobruja Media Group n PR